കാഴ്ചക്കാർ

Thursday, 2 October 2014

വി ര ഹം

വി ര ഹം
=============
ഉടഞ്ഞ ശംഖില്‍
ഓംകാരം
ഉയിര്‍ ത്യെജിക്കെ.. 
തകര്‍ന്ന നെഞ്ചില്‍
ഭൂപാളം 
അസ്തമിക്കെ..
.
നീയാം ഞാണൊടിഞ്ഞ 
പട്ടമീ ഞാന്‍ 
അലയുന്നിതവനിയില്‍
അതിരുകളില്ലാതെ...!!
അഗ്നിയാഹരിച്ചുച്ചിഷ്ട-
മായോരുഹവിസ്സു പോല്‍ 
നിന്‍ ദീപ്ത സ്മരണയി-
ലെന്‍ മനം ശേഷിക്കേ...
രാഗമകന്നൊരെന്‍ ജീവ-
ഗീഥിയിലിനിയും 
അക്ഷരത്തെറ്റുകള്‍ 
തിരയുവതെന്ത് ഞാന്‍..!!
മുറിഞ്ഞ തന്ത്രികളി-
ലിനിയുമെന്തിനൊ 
പാഴ്ക്കിനാക്കള്‍ തന്‍ 
ശ്രുതി ചേര്‍ത്ത് വയ്പ്പൂ ഞാന്‍..!!
നീയാം പദങ്ങളകന്നോരെന്‍
നിരര്‍ത്ഥക ജീവിത വാചകം
കൂട്ടിവായിക്കുവാന്‍ വൃഥാ- 
ഉഴറുവതെന്തു ഞാന്‍...!!
-ജഗദീഷ് കോവളം

No comments:

Post a Comment