കാഴ്ചക്കാർ

Saturday, 4 October 2014

ചെറുക്കൻ കാണൽ (കവിത)

ചെറുക്കൻ കാണൽ (കവിത)
........................................
ചെക്കന് ജോലി? 
മുഖത്തെഴുത്ത് 
കഥകളിക്കാണോ?
തുള്ളലുമുണ്ട് 
എപ്പോഴുമുണ്ടോ? 
രാപ്പകലുണ്ട് 
എന്തു കിടയ്ക്കും?
പേരും പ്രശസ്തീം 
വേറൊന്നുമില്ലേ?
ചോദിച്ച ശമ്പളം 
കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടോ? 
കെട്ടു കണക്കിന് 
വെള്ളമടിക്വോ?
മുള്ളാനില്ല നേരം 
ആഹാരമൊക്കെ? 
വാരിക്കൊടുക്കണം
അത്ര തിരക്കാ?
കയ്യൊഴിവില്ല
ഇഷ്ട കല?
മുഖത്തെഴുത്ത് തന്നെ 
തോന്നാൻ കാരണം?
ദേവീ കടാക്ഷം 
ചെയ്തു കാണിക്കാമോ?
ലാപ് ടോപ്‌ എടുക്കട്ടെ 
അതെന്തിനാണ്?
അതൊക്കെ വേണം 
എന്തേ ഫേസ് ബുക്ക്‌ എടുത്ത്?
ഇതിലാണ് എഴുത്ത് 
അപ്പോ മുമ്പേ പറഞ്ഞത്? 
"മലയാളത്തിൽ" അല്ലേ പറഞ്ഞത് ????

1 comment: