കാഴ്ചക്കാർ

Thursday, 2 October 2014

ഗൗനിക്കാതെപോയ പൈതൃകം

ഗൗനിക്കാതെപോയ പൈതൃകം
==============================
പത്തുമാസം പേറി മുലയൂട്ടിതാരാട്ടി 
തത്വങ്ങളാം സഹന കാരുണ്യ വാത്സല്യ
മന്തരങ്കങ്ങളിൽ ഉലയൂതി കൂർപ്പിച്ചു 
നിന്ദ്യപ്രഭാവം ചുരണ്ടുന്ന പുണ്യത്തെ 
ബോധിച്ചു ഞാനേറെ പുസ്തകത്താളിതിൽ 
ബാധിച്ചതില്ലൊട്ടുമീ യവന തന്ത്രിയിൽ 
നിദ്രാവിഹീനമാമന്ധകാരത്തടവിൽ 
വൈദ്യുതിയേന്തിയ താതന്റെ നാമമി 
ന്നൊരു പുറത്തെങ്കിലും കോറിയിട്ടീടുവാ
നരുമയാം സന്തതികളാരുമേ ഇല്ലയി- 
ന്നേറെ പണിപ്പെട്ടുടുക്കാനുമുണ്ണാനു 
മുറയുന്ന പാനത്തിലഭിഷേകം ചെയ്യാനു 
മുയിരുവെച്ചുരുവാകുമുടലിനെ തഴുകാനു 
മുയരങ്ങളിൽ കൈപിടിചെന്നെയേന്താനും 
നിലയില്ലാ കയമാകുമധിക ചുങ്കം പേറി 
നിലവിട്ടമനമോടെ സംക്ഷോഭനാകുന്നൊ-
രാദികർത്താവിന്റെ നേരിന്റെ മേലാപ്പു 
നേദിച്ചിടുന്നു പുതു പുസ്തകത്താളിതിൽ 
അണകെട്ടിനിർത്തിയ കരിമുകിൽ തീരത്തെ 
നിണമായി നെഞ്ചോടൊതുക്കുന്നു പാതിരി
തായയോളം പോന്ന താതനിലെ പ്രതിപത്തി 
മായിചിടുന്നു നെടുവീർപ്പോടെ കാതങ്ങൾ!!!
                                   
                                    -നിജിത ബിന്ദ് ഹമീദ്No comments:

Post a Comment